Kredo

kredo_clip_image001     

     


A
ko’y huwarang mag-aaral, naniniwalang may tunay na

Diyos na gumagabay at nagmamahal sa akin


M
akatao, makabayan at makakalikasan.


P
aggalang sa bandila, simbolo ng bayan; pagsunod sa

magulang, namumuno at guro ng paaralan.


A
ng edukasyon ang aking kayamanan, Diyos ang sandigan.


R
esponsibilidad ko ang sundin ang mga alituntunin at batas ng paaralan


O
bligasyon kong magsuot ng tamang uniporme, I.D. at pag-iwas sa pagliban sa klase


N
ararapat kong sundin ang mga pinagagawa ng aking mga guro.


I
ingatan ko at pangangalagaan ang kapaligiran sa loob at labas man ng paaralan


A
ng manakit, magsugal, mangulit ay di ko gagawin.


N
gayon na ang oras upang kumilos at ipakita na ako ay karapat-dapat na mag-aaral

Mabuhay! Amparo High.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s